Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Бүтээмж
Чингисийн билиг сургаалд Чингисийн ертөнцийг үзэх үзэл, түүний ухаан оюуныг илэрхийлэн тусгасан учраас Чингис Засаг хуулиас салгаж үзэх хэрэгтэй.
Бусад мэдээнүүд